Bolagsordning

Bolagsordning

Org nr 556833-0285

Antagen 2015-04-27

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nanexa AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, distribution och marknadsföring av produkter inom området för nanoteknologi, med särskilt fokus på medicinsk nanoteknologi, nya material samt funktionella ytbeläggningar, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagna i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1       Val av ordförande vid stämman.

2       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3       Val av en eller två justeringsmän.

4       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5      Godkännande av dagordning.

6      Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall,

revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7       Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8       Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisor.

9       Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor.

10     Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

____________________________