Nanexa kallar till årsstämma

Aktieägarna i

 

Nanexa AB (publ)

 

kallas härmed till årsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, tisdagen den 29 maj 2018, klockan 17.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

 

 1. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 25 maj 2018 under adress: Nanexa AB, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, via e-post till info@nanexa.se eller per telefon 018-100 300.

 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.nanexa.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd den 23 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman.

 

 1. Ärenden på stämman
 2. Öppnande av stämman
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Verkställande direktörens anförande
 10. Beslut om
 11. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 12. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 15. Val till styrelsen och av revisor
 16. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission
 17. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission
 18. Avslutande av bolagsstämman

 

Förslag till beslut

 

Punkt 10 och 11

Förslag till fastställande av arvode samt förslag till styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida senast den 22 maj 2018.

 

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier får betalas genom kvittning. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

 

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock, med stöd av detta bemyndigande, inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 10 procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

 

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

 

 1. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.nanexa.com, och på bolagets adress Virdings Allé 32 B (besöksadress Rapsgatan 7), 754 50 Uppsala. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

Bolaget har 11 437 581 aktier och röster.

 

 

_____________________

 

Nanexa AB (publ)

Styrelsen