Nyheter

Nanexa: Kommuniké från årsstämma i Nanexa

Vid stämman var 980 001 st. (13 procent) av totalt 7 625 054 aktier representerade. Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. På stämman beslutades också att ledamöter och ordförande ska ha rätt att fakturera arvodet från eget bolag så länge det sker…

14 Jun 2017

Läs mer

Nanexa: Delårsrapport Januari - Mars 2017

Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal behandlingsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2017 • Omsättningen uppgick till: 35 (0) kSEK • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1 921 (-1 513) kSEK • Resultatet efter skatt uppgick till: -1 942 (- 1533) kSEK • Resultat per aktie uppgick till: -0,25 (-0,30) SEK •…

17 Maj 2017

Läs mer

Nanexa: Nanexa kallar till årsstämma

Aktieägarna i Nanexa AB (publ) kallas härmed till årsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, måndagen den 12 juni 2017, klockan 17.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala. A. Rätt att delta på årsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 5 juni 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 5 juni 2017 under adress: Nanexa AB, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, via e-post till info@nanexa.se eller per telefon 018-100 300. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,…

15 Maj 2017

Läs mer

Nanexa: Nanexa erhåller patentgodkännande i USA

Patentet med titeln ”Polymeric protective layer” - bolagets antifungiella yta, har nu formellt godkänts i USA. Patentet har tilldelats patentnummer US 9,629,946 och omfattar produkten, metoden för tillverkning av produkten samt dess användande. Patentet innebär ett skydd minst till och med år 2030. VD David Westberg kommenterar: ”Nanexas antifungiella material är en beläggning som skapar ett skydd mot svampinväxt i olika typer av material utan onödig frisättning av aktiv antimikrobiell substans, vilket kan ge medicinska implantat en längre livslängd. Den antifungiella substansen frigörs endast när och där materialet utsätts för svampinväxt och utsätter därmed inte patienten för onödig exponering…

03 Maj 2017

Läs mer

Nanexa: Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

VD har ordet  2016 har varit ett år då Nanexa växt inom flera viktiga områden. Vi startade genom att i januari genomföra vår första djurstudie och genom den har vi påbörjat en viktig del av den in vivo-dokumentation av PharmaShells® egenskaper som efterfrågas av läkemedelsindustrin. I studien visade vi att PharmaShell® kan förlänga frisättningen av läkemedel i en depåberedning avsevärt. Halveringstiden i det här specifika fallet förlängdes från 1,4 timmar till 52 timmar vilket är ett bra resultat. Jag bedömer att PharmaShell® i en optimerad formulering kan förlänga halveringstiden avsevärt längre och kan då ge värdefulla produktegenskaper t.ex effektivare, säkrare…

11 Apr 2017

Läs mer

Nanexa installerar ny utrustning för uppskalning av processer och nyanställer

Nanexa AB (publ) har nu installerat en pilotskaleanläggning för Atomic Layer Deposition (ALD) i sina lokaler i Uppsala. Pilotskaleanläggningen består av en ny ALD-reaktor som har större kapacitet än den reaktor som redan tidigare finns installerad. Investeringen är en viktig kugge i Nanexas strategi att skala upp produktionsprocessen av drug delivery-plattformen PharmaShell®. Den andra reaktorn kommer fortsätta användas och Bolaget räknar med att kunna öka hastigheten i sitt utvecklingsarbete med dessa två ALD reaktorer i drift. Den nya ALD-reaktorn är tillverkad av det finländska bolaget Picosun Oy, som också byggt Nanexas tidigare reaktor. Nanexa breddar också sin interna kompetens genom att…

24 Mar 2017

Läs mer

Nanexa deltar i två konferenser under mars

Nanexa besöker två internationella konferenser den närmaste tiden. Den första är ”BIO-EUROPE Spring”, en så kallad partneringkonferens som äger rum i Barcelona, Spanien den 22-23 mars 2017. Information om konferensen hittar ni här: https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/ Den andra konferensen är 8th Global Drug Delivery and Formulation Summit som är en mer vetenskaplig konferens med fokus på produktutveckling och som äger rum i Berlin, Tyskland den 27-29 mars 2017. Information om konferensen hittar ni här: http://www.ddfevent.com På båda konferenserna deltar ett stort antal av de världsledande läkemedelsföretagen, vilka är viktiga potentiella partners för Nanexa. Ladda ner nyhetsbrevet här.

13 Mar 2017

Läs mer

Nanexa: Bokslutskommuniké 2016

Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal behandlingsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2016 Omsättningen uppgick till: 280 (659) kSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 315 (-4 011) kSEK  Resultatet efter skatt uppgick till: -6 349 (-4 126) kSEK Resultat per aktie uppgick till: -0,99 (-1,25) SEK Periodens kassaflöde…

15 Feb 2017

Läs mer

Nanexa: Nanexa erhåller förhandsbesked om godkänt patent I USA.

Patentet med titeln ”Polymeric protective layer” och ansökningsnummer 13/824,398 omfattar produkten, metoden för tillverkning av produkten samt dess användande. Patentet innebär ett skydd minst till och med 2030. Notice of Allowance innebär i korthet att USPTO kommer att godkänna bolagets patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår dock några få administrativa åtgärder. VD David Westberg kommenterar. ”Nanexas antifungiella beläggning skapar ett skydd mot svampinväxt i materialet. Detta utan frisättning av aktiv antimikrobiell substans, vilket ger medicinska implantat en längre livslängd. Nu när patentansökan för den antifungiella beläggning formellt godkänns i USA har vi uppnått ett viktigt delmål för kommersialiseringen av…

04 Jan 2017

Läs mer

Nanexa: Delårsrapport januari - september 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2016 Omsättningen uppgick till: 280 (346) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 4 226 (-2 444) KSEK Resultatet efter skatt uppgick till: - 4 263 (-2 552) KSEK Resultat per aktie uppgick till: -0,71 (-0,94) SEK Periodens kassaflöde uppgick till: 11 817 (4 820) KSEK Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2016 Omsättningen uppgick till: 105 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 1 337 (-1 100) KSEK Resultatet efter skatt uppgick till: - 1 343 (-1 112) KSEK Resultat per aktie uppgick till: -0,18 (-0,22) SEK…

16 Nov 2016

Läs mer