Nyheter

Nanexa deltar i två konferenser under mars

Nanexa besöker två internationella konferenser den närmaste tiden. Den första är ”BIO-EUROPE Spring”, en så kallad partneringkonferens som äger rum i Barcelona, Spanien den 22-23 mars 2017. Information om konferensen hittar ni här: https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/ Den andra konferensen är 8th Global Drug Delivery and Formulation Summit som är en mer vetenskaplig konferens med fokus på produktutveckling och som äger rum i Berlin, Tyskland den 27-29 mars 2017. Information om konferensen hittar ni här: http://www.ddfevent.com På båda konferenserna deltar ett stort antal av de världsledande läkemedelsföretagen, vilka är viktiga potentiella partners för Nanexa. Ladda ner nyhetsbrevet här.

13 Mar 2017

Läs mer

Nanexa: Bokslutskommuniké 2016

Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal behandlingsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2016 Omsättningen uppgick till: 280 (659) kSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 315 (-4 011) kSEK  Resultatet efter skatt uppgick till: -6 349 (-4 126) kSEK Resultat per aktie uppgick till: -0,99 (-1,25) SEK Periodens kassaflöde…

15 Feb 2017

Läs mer

Nanexa: Nanexa erhåller förhandsbesked om godkänt patent I USA.

Patentet med titeln ”Polymeric protective layer” och ansökningsnummer 13/824,398 omfattar produkten, metoden för tillverkning av produkten samt dess användande. Patentet innebär ett skydd minst till och med 2030. Notice of Allowance innebär i korthet att USPTO kommer att godkänna bolagets patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår dock några få administrativa åtgärder. VD David Westberg kommenterar. ”Nanexas antifungiella beläggning skapar ett skydd mot svampinväxt i materialet. Detta utan frisättning av aktiv antimikrobiell substans, vilket ger medicinska implantat en längre livslängd. Nu när patentansökan för den antifungiella beläggning formellt godkänns i USA har vi uppnått ett viktigt delmål för kommersialiseringen av…

04 Jan 2017

Läs mer

Nanexa: Delårsrapport januari - september 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2016 Omsättningen uppgick till: 280 (346) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 4 226 (-2 444) KSEK Resultatet efter skatt uppgick till: - 4 263 (-2 552) KSEK Resultat per aktie uppgick till: -0,71 (-0,94) SEK Periodens kassaflöde uppgick till: 11 817 (4 820) KSEK Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2016 Omsättningen uppgick till: 105 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 1 337 (-1 100) KSEK Resultatet efter skatt uppgick till: - 1 343 (-1 112) KSEK Resultat per aktie uppgick till: -0,18 (-0,22) SEK…

16 Nov 2016

Läs mer

Nanexa: Nanexa nyanställer och förstärker sin nyckelkompetens

Nanexa breddar sin interna kompetens genom att anställa Joel Hellrup, doktor i farmaci, till sin utvecklingsavdelning. Joel som just disputerat från Uppsala universitet inom området nanokompositioner för läkemedel kommer ansvara för och arbeta med formuleringsutveckling inom ramen för Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®. Anställningen kommer bidra till att Nanexa kan sköta än större delar av sin utveckling inom bolaget och därigenom kunna dra ner på inköp av konsulttjänster. Anställningen av Joel är en del av Nanexas pågående uppväxling av verksamheten för att bli en ledande aktör inom läkemedelsområdet. Nanexa planerar också att inom kort anställa ytterligare personer med specifika kompetenser inom…

03 Okt 2016

Läs mer

Nanexa: Nanexa AB (publ) beviljas tillväxtlån om 5,7 MSEK från…

ALMI har beslutat att stödja Nanexa med ett tillväxtlån om 5,7 MSEK. Detta med syfte att möjliggöra investeringar i utrustning för att skala upp processen för PharmaShell®samt annan utrustning för att effektivisera utvecklingsarbetet. I de investeringar som detta lån möjliggör ingår framförallt investering i en större och mer avancerad ALD-reaktor (ALD står för Atomic Layer Deposition) där Nanexa kommer kunna påvisa och dokumentera uppskalning av PharmaShell®-processen, vilket är viktigt för de stora läkemedelsbolagen. Den nya reaktorn kommer vara kärnan i Nanexas pilotskaleanläggning där prövningsmaterial för kliniska studier kan tillverkas, något som bolaget bedömer kommer att efterfrågas av Nanexas samarbetspartners framöver.…

27 Sep 2016

Läs mer

Nanexa: Delårsrapport Januari - juni 2016

Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi.Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery system som bedöms ha en storpotential inom ett flertal behandlingsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andraAstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2016 Omsättningen uppgick till: 175 (346) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 2 890 (-1 344) KSEK Resultatet efter skatt uppgick till: - 2 919 (-1 440) KSEK Resultat per aktie uppgick till: -0,56 (-0,96) SEK Periodens kassaflöde uppgick…

17 Aug 2016

Läs mer

Nanexa: Kvittar garantiersättning mot nyemitterade aktier

Den 18 maj 2016 meddelade Nanexa att bolagets företrädesemission blivit fulltecknad. Enligt villkoren i företrädesemissionen har ett konsortium av garanter rätt till ersättning för ställda garantiåtaganden. Ett antal av dessa garanter har valt att kvitta sin fordran på Nanexa mot nyemitterade aktier i Nanexa. Med stöd av det bemyndigande som lämnades av Nanexas årsstämma den 26 maj 2016 har bolaget med anledning av ovanstående genomfört en nyemission av 16 000 aktier som kvittats mot fordringar på 128 000 kronor, motsvarande en teckningskurs på 8,00 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen. Efter den nu genomförda riktade emissionen uppgår aktiekapitalet…

18 Jul 2016

Läs mer

Nanexa: Nanexa breddar PharmaShell® för att möta önskemål från läkemedelsindustrin

Nanexa har utvecklat ett nytt skalmaterial baserat på det biokompatibla materialet titandioxid för drug delivery-systemet PharmaShell® Utvecklingen av PharmaShell®har nu resulterat i ett nytt högintressant skalmaterial med kompletterande egenskaper till Nanexas redan utvecklade skalmaterial. Skalmaterialet består av det biokompatibla materialet titandioxid och kan användas för tillverkningen av PharmaShell®. I vissa tillämpningsområden kan det vara fördelaktigt att använda titandioxid varför det är ett stort steg framåt för PharmaShell®. Titandioxid är ett välkänt biokompatibelt material, och PharmaShell kan nu tillverkas med både aluminiumoxid och titandioxid. Den nya titandioxidytan som är verifierad in-vitro, skyddas inom Nanexas befintliga patentportfölj och med den nya…

05 Jul 2016

Läs mer

Nanexa: Sista dag för handel med BTA

Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 1 juli 2016 och de nya aktierna beräknas vara utbokade till VP-konton och depåer omkring den 5 juli 2016. Totalt emitteras 2 535 765 aktier i emissionen. Emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 7 609 054 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 984 774,10 kronor efter emission. För mer information kontakta: David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)  
Telefon: 0709 -42 83 03
 E-post: david.westberg@nanexa.se  www.nanexa.se  Om Nanexa AB (publ) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug…

22 Jun 2016

Läs mer