Analytiker

Analytiker som följer Nanexa: Jakob Svensson, Redeye AB