Företrädesemission 2017

Informationsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna online

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens för Nanexa AB (publ) beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsens för Nanexa AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

 

————————————————

Erbjudandet i sammandrag

 

Teckningstid 6 – 20 november 2017
Teckningskurs 6 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Teckningspost (utan företräde) 1000 units (6 000 SEK)
Vederlagsfri teckningsoption Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) % av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019. Teckningsperioden äger rum mellan den 21 januari till den 1 februari 2019.
Emissionsbelopp vid full teckning 22,9 MSEK
Antal nyemitterade units vid full teckning 3 812 527 st
Antal aktier innan emissionen 7 625 054 st
Bolagsvärde innan emissionen 45 750 324 SEK
Garanti och teckningsförbindelser Bolaget har mottagit icke säkerställda garantier och teckningsförbindelser om 18,3 MSEK. Av dessa är ca 17,3 MSEK garantier och ca 1 MSEK teckningsförbindelser. Detta innebär att 80 % av emissionsbeloppet är säkerställt.
Aktiens kortnamn NANEXA
ISIN-koder Nanexas aktie har ISIN-kod: SE0007074166

BTU ISIN-kod: SE0010520437

UR ISIN-kod: SE10520429

TO 1 ISIN-kod: SE 0010520452

Handel med uniträtter 6 november – 16 november 2017

 

—————————————————-

Nanexas nanoskal möjliggör effektivare läkemedel

PharmaShell® är Nanexas revolutionerade drug delivery-system som bygger på inneslutning av läkemedelspartiklar med extremt tunna skal. Tekniken ger nya möjligheter för administrering och dosering samt ökad möjlighet till målsökning av parenterala (injicerade) läkemedel.

Nanexa befinner sig nu i en ny utvecklingsfas med möjlighet att skapa goda förutsättningar för avtal med läkemedelsindustrin för utvärdering och utveckling av läkemedelskandidater med PharmaShell®-teknologin.

Nanexas VD David Westberg berättar:

Vi genomförde under sensommaren en djurstudie som gav oss ett värdefullt kvitto på att PharmaShell®-teknologin fungerar som tänkt som så kallad parenteral (för injektion) depåberedning.

Vi kan alltså skapa injicerbara parenterala depåberedningar med styrd frisättning, lång verkningstid och hög drug load, vilket är tre egenskaper som är kritiska för utvecklingen av väl fungerande depåläkemedel. Bedömningen är att PharmaShell® kommer kunna vara en mycket intressant drug delivery-plattform för framtiden.

För att stärka möjligheterna till större intäkter i framtiden och samtidigt skapa resultat att använda vid marknadsföring av själva PharmaShell®-teknologin kommer Bolaget att starta ett eget läkemedelsprojekt med målsättning att färdigställa den prekliniska utvecklingsfasen så att en första klinisk studie kan starta tillsammans med ett partnerföretag direkt därefter och därigenom snabbare nå marknaden. Målsättningen är att bedriva detta projekt inom onkologiområdet och arbetet med att identifiera en specifik läkemedelssubstans har påbörjats. För detta ändamål har vi också knutit till oss experter med både medicinsk kompetens och marknadskompetens. Vår målsättning är att skapa en produkt som förbättrar effekten och minskar biverkningarna hos en redan marknadsförd läkemedelssubstans.

Onkologimarknaden är den absolut största marknaden för läkemedel och det finns stora medicinska behov där PharmaShell®-teknologin kan komma att passa väldigt bra, dels som lokal långverkande behandling av tumörer men på sikt också som en formulering för förbättrad intravenös administrering. Jag bedömer att vi under första halvåret av 2018 kommer påbörja detta projekt.

Jag bedömer att de affärsmässiga möjligheterna har och kommer ytterligare förstärkas med mer prekliniska data och Nanexa kommer bredda marknadsföringen genom att delta i ytterligare kommersiella läkemedelskonferenser i bl.a. USA och marknadsföra PharmaShell® i mer vetenskapliga fora.

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot kommande års utveckling av PharmaShell® och Nanexa som bolag.