Företrädesemission 2017

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens för Nanexa AB (publ) beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsens för Nanexa AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen