Prospekt

Företrädesemission 2020

Nedladdningsbara dokument

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter 

Särskild anmälningssedel för teckning av units med stöd av unitsrätter 

 

Presentationer och tidningsartiklar om emissionen

2020-02-20 – Direktutskick

2020-02-18 – Nanexa bryter ny mark inom drug delivery

2020-02-13 – Nanexas plattform ska skräddarsy läkemedelsadministrering (Intervju med VD, BioStock)

2020-02-10 – Aktiekvällen Stockholm

2020-01-28 – Aktiedagen Lund


Bakgrund och motiv i sammandrag

Nanexa baserar sin verksamhet på ytbeläggningstekniken Atomic Layer Deposition (ALD) som är en etablerad teknologi inom halvledarindustrin. Genom åren har Nanexa utnyttjat ALD-tekniken i ett flertal olika projekt inklusive detektorteknik och medicintekniska tillämpningar. Idag fokuserar Nanexa på utvecklingen av PharmaShell®, som är ett nytt drug delivery-system baserat på ALD-teknologin, som enligt Bolaget bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden både inom human- och veterinärmedicin.

Nanexa har under de senaste åren tagit viktiga steg i utvecklingen av PharmaShell® där ett antal samarbeten med läkemedelsbolag pågår. Bolaget har också startat ett eget projekt, NEX-18, där de bästa egenskaperna från PharmaShell®-plattformen utnyttjas för att förbättra behandlingen. NEX-18 har som mål att ersätta dagens behandling med läkemedlet Vidaza® inom MDS som är en allvarlig och svårbehandlad cancersjukdom där dagens behandling är mycket påfrestande för patienterna, har allvarliga biverkningar samt är kostsam för vården. Nanexa planerar att starta en klinisk fas I-studie med NEX-18 under andra halvåret 2020.

Utöver kliniska studier med NEX-18 och de samarbetsprojekt som Nanexa har med läkemedelsindustrin avser Nanexa att färdigställa och ansöka om godkännande för en anläggning för produktion av kliniskt prövningsmaterial baserat på PharmaShell® inför kommande kliniska studier i egna och samarbetspartners projekt.

Den pågående utvecklingen av NEX-18 och godkännande för produktion av läkemedel, progress i samarbetsprojekt som leder till bredare licensavtal med läkemedelsindustrin samt pågående utvärdering med ett globalt utrustningsföretag för uppskalning av PharmaShell® innebär viktiga potentiellt värdeökande händelser för Nanexa de närmaste åren.

För att möjliggöra kliniska studier i NEX-18 samt övriga aktiviteter som stödjer valideringen av PharmaShell®-plattformen genomför Nanexa därmed den förestående Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader, exklusive teckning av teckningsoptioner. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 6,4 MSEK, varav kostnaden för garanter uppgår till 3,2 MSEK. Nettolikviden om 39,1 MSEK bedöms som tillräcklig för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden.

Nettolikviden om 39,1 MSEK avses användas till följande områden som anges i prioritetsordning;

 • NEX-18 fas I-studie inom MDS (30%),
 • Processutveckling och uppskalning GMP-produktion (30%)
 • Förstudier/prekliniska studier för ytterligare ett eget produktprojekt (10%)
 • Expansion av personal och laboratorium för att kunna driva ytterligare externa samarbeten (20%)
 • Övrig förstärkning av rörelsekapital (10%)

 

I det fall teckningsoptioner utnyttjas för teckning kommer det ytterligare kapitaltillskottet primärt användas för att finansiera fortsatt utveckling av egna produktprojekt. Kapitaltillskottet från teckningsoptionerna kan högst uppgå till ytterligare 45,5 MSEK.

 

Företrädesemissionen i sammandrag

 • För varje aktie i Bolaget som innehades på avstämningsdagen den 7 februari 2020 erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2.
 • Teckningskursen uppgår till 30 SEK per unit, motsvarande 7,50 SEK per ny aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 45,5 MSEK genom Företrädesemissionen, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma från teckningsoptionerna.
 • Teckning av units med eller utan företrädesrätt sker under perioden 11 – 25 februari 2020.
 • Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 11 – 21 februari 2020.
 • Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock kan lösenpriset högst uppgå till 15 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna högst kan uppgå till 45,5 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker sedan under perioden 1 – 15 februari 2021.
 • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 42,2 MSEK, motsvarande cirka 93 procent av erbjudandet.
  För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

 

Investerarträffar

I samband med Företrädesemissionen presenterar VD David Westberg verksamheten vid följande tillfällen:

 • Den 13 februari 2020, BioSTOCK Live Stockholm. Anmälan sker på Biostocks hemsida, www.biostock.se
 • Den 14 februari 2020 kl 12:00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Anmälan sker till seminarium@penser.se