Listbyte 2020

Nanexa har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO2 på Nasdaq First North Growth Market är den 29 maj 2020. Handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO2 på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 28 maj 2020. Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt att (iii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

”Listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt steg i vår ambition om en mer internationell profilering. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget.” – Nanexas VD David Westberg.

Nanexas aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA med nuvarande ISIN-kod SE0007074166. Teckningsoptionen av serie TO2 kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA TO2 med nuvarande ISIN-kod SE0013774593. Inga nya aktier eller teckningsoptioner av serie TO2 kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO2 upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat ett tilläggsdokument som ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med Företrädesemissionen i februari 2020. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänd av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument.

Nanexa har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Nanexa AB Tilläggsdokument avseende listning