PharmaShell®

PharmaShell logo, PharmaShell logotype

PharmaShell® är Nanexas revolutionerade drug delivery-system.

PharmaShell® bygger på inneslutning av läkemedelspartiklar med extremt tunna skal i storleksordningen 10 nm och ger nya möjligheter för administrering och dosering samt ökad möjlighet till målsökning av parenterala läkemedel.

PharmaShell® ger

  • Styrd och långsam frisättning vilket ger möjlighet till lång depåeffekt
  • Möjlighet till målstyrning genom styrd och lång cirkulationstid
  • Hög drug load
  • Förlängd hållbarhet för känsliga läkemedel
  • Nya immaterialrättsliga skydd för utgångna patent

 

PharmaShell® innesluter fasta läkemedelspartiklar i storleksintervallet nano- till mikrometer. Inneslutningen görs genom en kemisk tillverkningsprocess som kallas för Atomic Layer Deposition (ALD) där ett nanometertjockt skal bildas direkt på läkemedelspartiklarna.

Skalen som innesluter läkemedlet är täta, stabila och designade för att sakta men fullständigt lösas upp i kroppen. Nanexa kan genom att justera tjockleken på PharmaShell®-skalet bestämma frisättningsprofilen för läkemedlet i kroppen, t ex kan en depå med PharmaShell® släppa ut en kontrollerad mängd läkemedel kontinuerligt i flera månader. Även vid intravenös administrering är längre cirkulationstid i blodomloppet en önskvärd egenskap.

Läkemedelskoncentration i blodplasma hos patienter

  1. Frisättning av läkemedel vid traditionell administrering. En hög initial topp som snabbt avklingar, varvid effekten av läkemedlet avtar. Toppen kan bidra till biverkningar och ny dos måste tillsättas om man vill bevara läkemedelseffekten hos patienten.
  2. Förlängd läkemedelsfrisättning med PharmaShell®. Den initiala toppen finns inte längre och läkemedlet läcker långsamt ut i kroppen. Behandlingstiden med läkemedlet går att förlänga i timmar till flera månader, beroende på vad som efterfrågas.
  3. Fördröjd och förlängd läkemedelsfrisättning med PharmaShell®. De helt täta skalen skapar en fördröjning av frisättningsstarten och härigenom öppnas stora fördelar för målstyrning och lokal behandling, t ex med cytostatika.

Drug load är ett mått på halten av den aktiva komponenten (API) i ett läkemedel. Eftersom PharmaShell® skalet är extremt tunt och tillverkas direkt på ytan av läkemedelspartiklar uppnås en drug load som sällan understiger 70%.

PharmaShell® underlättar bindning till partikeln av receptorspecifika molekyler tänkta för målstyrning genom att PharmaShell®-ytan är täckt av aktiva kopplingsgrupper.

En annan positiv egenskap med PharmaShell® är att de helt täta skalen kan förlänga lagringshållbarheten hos känsliga läkemedel. Detta har visats genom att skalen helt förhindrar att syre och fukt tränger in genom skalet till läkemedlet.

ATOMIC
LAYER
DEPOSITION

Med ALD-tekniken kan man åstadkomma extremt tunna skal med stor precision på många olika läkemedelspartiklar.

ALD är Nanexas kärnkompetens och inom företaget finns flera decenniers erfarenhet av tekniken. ALD har traditionellt använts inom nano- och mikroelektronik och nästan all elektronisk utrustning idag innehåller komponenter som delvis tillverkats med hjälp av ALD.

Tekniken bygger på växelvis reaktion mellan gasformiga utgångsmaterial som på en yta (av vilken geometri som helst) bygger upp skikt atomlager för atomlager. När skiktet läggs på, och innesluter, små partiklar kallas det för ett nanoskal. PharmaShell® utgörs av ett sådant skal.